Algemene voorwaarden

Wij hanteren op vakantiepark 't Posterbos de Recron voorwaarden. Het huren van een vakantiewoning op Vakantiepark ’t Posterbos, via de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ’t Posterbos U.A. ( hierna te noemen: de ondernemer), geschiedt onder onderstaande voorwaarden als aanvulling op de RECRON VOORWAARDEN vakantieverblijven. Recreant en ondernemer zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Bekijk de Recron voorwaarden 

Aanvullende voorwaarden

Artikel 1: definitie

Vakantiewoning: één van de 156 vakantiewoningen die op Vakantiepark ’t Posterbos verhuurd worden aan recreanten.

Artikel 2: algemeen

 1. Terbeschikkingstelling van de vakantiewoning aan recreant geschiedt door overhandiging van de huissleutel;
 2. Recreant wordt geacht de vakantiewoning als vakantieverblijf en de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 16 uur na het betrekken van de woning bij de ondernemer heeft geprotesteerd;
 3. Elke recreant is verplicht een waarborgsom ( borg) te betalen. Wanneer de woning aan het einde van de huurperiode schadevrij en veegschoon wordt achtergelaten, ontvangt de recreant deze waarborgsom ( borg) terug binnen 1 maand via zijn bankrekening;
 4. Het is de recreant niet toegestaan de bedden in de vakantiewoning zonder lakens en slopen te beslapen;
 5. Ingeval de vakantiewoning aan het begin van de huurperiode door overmacht niet aan de recreant ter beschikking gesteld kan worden, is ondernemer verplicht zich in te spannen de recreant een gelijkwaardige vakantiewoning aan te bieden;
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van recreant, tenzij genoemde goederen tegen ontvangstbewijs in bewaring zijn gegeven;
 7. Bij de overdracht ontvangt de recreant één of meerdere sleutels en een slagboompasje. Hetzelfde aantal moet na afloop van de huurperiode worden teruggegeven. Bij verlies worden per slagboompasje € 35,- en per sleutel € 125,- i.v.m. noodzakelijke vervanging van alle deursloten, op de waarborgsom in mindering gebracht. Schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of bungalow dient eveneens door de recreant te worden vergoed.

 

Artikel 3: rechten en verplichtingen ondernemer

 1. Ondernemer verplicht zich de vakantiewoning op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de recreant op te leveren;
 2. Ondernemer mag de vakantiewoning op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-recreanten doen bezichtigen;
 3. Ondernemer mag in de meubilering en stoffering van de vakantiewoning na ondertekening van het huurcontract generlei wijzigingen meer aanbrengen, die een vermindering van het wooncomfort of de kwaliteit van meubilering en/of stoffering tot gevolg zullen hebben;

Artikel 4: rechten en verplichtingen recreant

 1. Recreant mag de vakantiewoning niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen. Bij overschrijding (zonder schriftelijke toestemming) van het genoemde maximale aantal personen, wordt de overeenkomst ontbonden met behoud van alle rechten van de ondernemer tot het vorderen van volledige schadeloosstelling;
 2. Recreant zal de vakantiewoning als een goed huisvader gebruiken en netjes en schoon bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantiewoning, de stoffering, huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad;
 3. Recreant verbindt zich na afloop van de huurtermijn de vakantiewoning met de zich daarin bevindende inventaris ( veeg) schoon op te leveren, zulks ter beoordeling van ondernemer;
 4. Recreant mag de vakantiewoning uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en daarin geen bedrijf of beroep uitoefenen;
 5. Het is verboden in de vakantiewoning andere toestellen voor kook of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarvoor door ondernemer zijn aangebracht of geplaatst;
 6. Het is niet toegestaan om omwonenden enige overlast te bezorgen door het veroorzaken van lawaai, harde muziek, stank of andere vormen van enige hinder;
 7. Bezoek van familie en/of kennissen is toegestaan, doch overnachting niet. Het is niet toegestaan met meer dan het overeengekomen aantal personen in de vakantiewoning te overnachten;
 8. Bestuurders van auto’s en overige voertuigen dienen zich op het gehele terrein te houden aan de maximale snelheid van 20 km. Per vakantiewoning is één auto toegestaan op het terrein. Overige voertuigen dienen buiten de slagbomen in de daarvoor bestemde parkeervakken geparkeerd te worden. Het is verboden langs de doorgangswegen, in groenstroken of op grasvelden te parkeren. Bij overtreding van deze regels zal de toegangspas worden ingenomen en van betreffende recreant zal geen voertuig meer tot het park toegelaten worden;
 9. De recreant is verplicht de woning door de ondernemer te laten schoonmaken tegen betaling van de daarvoor overeengekomen prijs;
 10. De vakantiewoning dient op de dag van vertrek tussen 9 en 9.30 uur ( voormiddag) te worden verlaten in overleg met de ondernemer;Indien het gebruik van de accommodatie  eerder wordt beëindigd dan op de overeen gekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een of gedeelte van ) de huurprijs en/of kosten. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

  Bij aankomst zijn we ten alle tijden bevoegd de borg voor de des betreffende bungalow te verhogen.

   

 11. In een beperkt aantal vakantiewoningen zijn maximaal twee huisdieren toegestaan mits voorzien van een werkende/actieve vlooienband. Dit moet vooraf met de ondernemer worden besproken. Huisdieren dienen op het park te worden aangelijnd en mogen andere gasten op geen enkele wijze overlast bezorgen.

 

Artikel 5: betaling

 1. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging zal recreant aan ondernemer binnen 10 dagen na dagtekening een eerste betaling van max. 50% van de overeengekomen prijs ( inclusief borgsom) betalen. Deze betaling is een vooruitbetaling op de overeengekomen prijs en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen prijs. Het resterende bedrag van de overeengekomen prijs ( inclusief borgsom) zal binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode betaald dienen te zijn;
 2. Bij reservering binnen 30 dagen vóór aanvang huurperiode dient de overeengekomen prijs ( inclusief borgsom) binnen 10 dagen volledig te zijn betaald. Bij reservering binnen 14 dagen vóór aanvang huurperiode dient de overeengekomen prijs ( inclusief borgsom) direct betaald te worden.3. Door het aangaan van de reservering stem je in met bovenstaande voorwaarden. Bij definitieve boeking worden de algemene voorwaarden Posterbos van kracht en rechtsgeldig.

 

Artikel 6: ontbinding

Ondernemer houdt zich het recht voor, het contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn, indien:

a. de waarborgsom niet is betaald op het overeengekomen tijdstip;

b. bij de aanvang van de huurperiode de volle overeengekomen prijs niet is betaald;

c. recreant de vakantiewoning voortijdig verlaat.

Dit onverminderd de aansprakelijkheid van de recreant voor de volle overeengekomen prijs in de sub a, b of c genoemde gevallen is de ondernemer gehouden, teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken, te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de recreant wordt betrokken, aan een ander te verhuren. Het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de recreant verschuldigde overeengekomen prijs, onder inhouding van een bedrag van  €20,- wegens gemaakte administratiekosten.

 

Artikel 7: wijzigingen

Wijzigingen voor aanvang van de huurperiode kunnen op verzoek van de recreant, voor zover mogelijk, worden aangebracht, waarvoor recreant € 20,- in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 8: annuleringsbepalingen

 • Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  – bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  – bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  – bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.
 • De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien die plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Toevoegingen:

 1. Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. het ontbreken van feitelijk woonadres elders
 2. Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. met werk.
 3. Gebruik ten behoeve van commerciële doeleinden in welke vorm dan ook.
 4. Elk ander strijdig gebruik met plaatselijke wet en regelgeving
 5. Tijdelijk is niet langer dan 6 maanden

Indien de verhuurder vermoedt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt, dan is de verhuurder op elk moment gerechtigd de reservering te annuleren, zonder dat de verhuurder hier een vergoeding voor krijgt.

Indien de verhuurder vermoedt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt en de boeking is gemaakt binnen 4 dagen voor aankomstdatum, dan is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren, waarbij de huurder 50% van de huursom aan de verhuurder is verschuldigd.

Indien verhuurder pas bij of na aankomst tot de ontdekking komt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt, dan is de verhuurder gerechtigd om de reservering ter stond te annuleren en de huurder(s) uit de accommodatie te (laten)verwijderen. Huurder maakt dan geen aanspraak op terugbetaling van de betaalde huursom.

Aankomst en vertrek

Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een of gedeelte van ) de huurprijs en/of kosten. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indien bij de verzekeringsmaatschappij.
Bij aankomst zijn we ten alle tijden bevoegd de borg voor de des betreffende bungalow te verhogen.

Gedrag

Door het aangaan van de reservering stem je in met bovenstaande voorwaarden. Bij definitieve boeking worden de algemene voorwaarden Posterbos van kracht en rechtsgeldig.

Bij ernstige overtreding van deze Algemene Voorwaarden houdt de ondernemer zich het recht voor u te verzoeken het park onmiddellijk te verlaten, zonder dat terugbetaling van de overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.